Home > จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

จันทบุรี

คำขวัญประจำจังหวัด

น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินกู้ชาติรวมญาติที่จันทบุรี

โทรสอบถาม: 081-582-8243,096-882-3289

xx.xx น. : คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงาน กัปตัน ไทม์ ฮอลิเดย์ พร้อมต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวกจัดสัมภาระ บริการอาหารว่าง (1) และเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

xx.xx น.วัดเขาสุกิม เยี่ยมชมโบราณวัตถุมากมาย นมัสการพระศพท่านอาจารย์ สมชาย ฐิตวิริโย และชมหุ่นขี้ผึ้งของบรรดาเกจิ อาจารย์ต่างๆ 

xx.xx น. บริการอาหารกลางวัน (2) เข้าสู่ที่พัก……………………………เพื่อเก็บสัมภาระ

xx.xx น. : พร้อมกันเดินทางไปแหลมเสด็จและอ่าวคุ้งกระเบน เข้าชมการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ์ชมความ สวยงามของปะการัง และสัตว์ทะเลที่หาชมได้ยากหลังจากนั้น ไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง กระเบนมีสะพานไม้ยาวกว่า 800 เมตร ทอดยาว ไปในแนวป่าชายเลนให้เดินชมและสัมผัสกับ ธรรมชาติป่าชายเลนที่สมบรูณ์ที่สุด

xx.xx น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

xx.xx น. บริการอาหารเย็น (3) พร้อมเสริฟซีฟู้ด

xx.xx น. : หากท่านใดหิว เรามีมาม่ารอบดึก… หลังจากนั้นราตรีสวัสดิ์

xx.xx น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (4)

xx.xx น. : นำทุกท่านไปยังจุดชมวิวเนินนางพญา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream Destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนินนางพญาตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่วคุ้งกระเบน สามารถมอง วิวทะเล และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

xx.xx น. นำท่านสู่ โอเอซิส ซีเวิร์ล แหลมสิงห์ ศูนย์เลี้ยงปลาโลมาพันธุ์หัวบาตรและพันธุ์หัวขวด ชมความน่ารักและแสนรู้ของเหล่าปลาโลมากับโชว์ต่างๆมากมาย

xx.xx น. บริการอาหารกลางวัน (5)

xx.xx น. : ออกเดินทางสู่ น้ำตกพลิ้ว ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด มากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลอง มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตื่นตาตรึงใจกับฝูงปลาแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะ “ปลาพลวงหิน”

xx.xx น. :โบสถ์พระแม่ปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรีหรือ อาสนวิหารพระแม่ปฏิสนธินิรมล  เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก เดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มี การรื้อส่วนแหลมออกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่ง โบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็นรูปนักบุญในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่ หากภายในกลับมีแต่ความสงบเย็น และงดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ โบสถ์แม่พระปฏิสนธิ จึงมิเพียงเป็นโบสถ์ซึ่ง สวยงามที่สุด เท่านั้น หากยัง เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผองชาวคริสต์ทั้งปวง มิเพียงเฉพาะเมืองจันทบูร แต่ครอบคลุมไปทั่วฝั่ง ทะเลตะวันออกทีเดีย

xx.xx น.: นำท่านชมวิถีชีวิต ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุนาน 300 ปี ชุมชนริมน้ำในอดีตมีการผสมผสานวัฒนธรรม 3 วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมไทย จีน ญวน เห็นได้ชัดเจนในเรื่องแต่งกาย ภาษาพูด การแต่งงานข้ามเชื้อชาติ การแสดงงิ้วเป็นภาษาไทย สำหรับวัฒนธรรมการแต่งกาย ปัจจุบันไม่มีการแต่งกาย ตามเชื้อชาติในวิถีชีวิตประจำวันแล้ว

xx.xx น. : กลับท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

xx.xx น. : บริการอาหารเย็น(6)

xx.xx น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร(7)

xx.xx น.เดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลนี้สร้างจากความศรัทธาเพื่อให้ชาวจันท์และคนในจังหวัดใกล้เคียงมาสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล, วัดไผ่ล้อม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรม ฝาผนังเรื่องทศชาติและพุทธประวัติซึ่งเขียนขึ้นโดย ช่างสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปาง ไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารด้วย

xx.xx น. : เข้าชมตลาดพลอยและสามารถชื้อเครื่องประดับพลอยในราคาถูก ที่ศูนย์รวมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี ที่ตลาดซื้อขายพลอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ และ โรงแรม เค.พี แกรน

xx.xx น. : ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี เกิดมาจากการที่กรมศิลปากร ได้ตั้งฐานปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำขึ้นที่ท่าแฉลบ และตั้งศูนย์การอนุรักษ์โบราณวัตถุใต้ทะเลขึ้นที่แห่งนี้ ด้วยความที่มีโบราณวัตถุใต้ทะเลอยู่เป็นปริมาณมากนับหมื่น ๆ ชิ้น กรมศิลป์จึงดำเนินการสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีขึ้นในปี พ.ศ. 2537 บริเวณค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ ออกแบบเป็นอาคารแฝด 2 ชั้น ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทย มีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการดำเนินงานด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีใต้น้ำมาเป็นเวลากว่า 20 ปี

xx.xx น. บริการอาหารกลางวัน (8)

xx.xx น. : หลังมื้ออาหารนำท่านแวะชมและซื้อของฝากพื้นเมืองชั้นดีต่างๆตามอัธยาศัย แล้วเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ